fiiliskuva

Oppaat

Riskienhallintaopas

Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut riskienhallintaoppaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja johdolle.

Riskienhallintaopas (pdf)


Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas

Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan

Tutkintaopas on laadittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen aloitteesta laajassa potilasturvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa. Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavat vaaratapahtumat.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoite; organisaation oppiminen ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantaminen on yhtenevä vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteiden kanssa. Jotta hoitoa voidaan kehittää turvallisemmaksi, tulee toiminnan puutteet ja heikkoudet tunnistaa. Tutkinta auttaa ymmärtämään mitä tapahtui, minkälaiset olivat tapahtumahetken olosuhteet ja mitkä tekijät vaikuttivat tapahtuman syntymiseen. Tutkinnan perusteella pyritään muutamaan toimintaa siten, että vastaavan kaltaisten tapahtumien toistuminen voidaan estää. Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoittena ei ole pohtia vastuukysymyksiä tai etsiä syyllisiä.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas (pdf)

Päivitetty 20.5.2013


Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia

Hallitus teki valtioneuvoston periaatepäätöksen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta kesällä 2017.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa.

Strategian tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa toimeenpano- ja seurantaryhmän.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Patient-och klientsakerhetsstrategi 2017-2021

Patient and client safety starategy 2017-2021

Katso video: Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?


Itsehoidon riskilääkelista ja listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä