fiiliskuva

Potilaille ja omaisille

Terveydenhuollossa hoidon tulee olla turvallista ja korkealaatuista. Potilaat, asiakkaat sekä heidän läheisensä voivat halutessaan osallistua potilasturvallisuuden edistämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Ohessa materiaalia sekä linkkejä sivustoille, joilla potilasturvallisuuden edistämistä käsitellään potilaan näkökulmasta. Potilasturvallisuus on kaikkien terveydenhuollon piirissä toimivien yhteinen etu.

Mitä on potilasturvallisuus?

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa:

https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/mita-on-potilasturvallisuus (THL:n ohjeistus)

Mistä tiedät että saat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan?

Käypä hoito -suositukset: www.duodecim.fi

Ratkaisevaa on että tieto kulkee hyvin. Näin varmistat sen: http://www.kanta.fi/omakanta

Tiesitkö että työnantajalla on omavalvontavelvollisuus?:

Työnantaja on ensisijainen toimintayksikkönsä toimintaa, siellä työskentelevien työntekijöiden sekä tilojen ja laitteiden toimintaa valvova taho. Työnantajalla on mahdollisuus organisoida ja ohjeistaa toimintansa, seurata ja arvioida sitä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin välittömästi sekä varmistaa palvelujen saatavuus ja asiakasturvallisuus ajoissa

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/toimintayksikoiden_valvonta/tyonantajan_omavalvontavelvollisuudesta (Valvira:n ohjeistus)

Potilaan asema ja oikeudet 

1 Tietoa saa viranomaisilta

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa potilaan oikeuksista:

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo alueensa perusterveydenhuoltoa (terveyskeskukset), erikoissairaanhoitoa (sairaalat, poliklinikat), yksityisiä terveydenhuollon laitoksia sekä terveydenhuollon ammatinharjoittajia.

http://www.avi.fi/web/avi/potilaan-asema-ja-oikeudet#.VSQmY_msX9t

Potilaan turvallisuus kuntien järjestämässä terveydenhuollossa:

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sote-kehittamistyo/potilasturvallisuus/Sivut/default.aspx (Kuntaliiton ohjeistus)

Oikeusturva apuvälineasioissa:

https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/apuvalineet/ohjeita-apuvalinepalveluiden-toteuttamiseksi/potilaan-oikeusturvakeinot

(THL:n ohjeistus)

2 Järjestöt tuottavat kohdennettua tietoa

Diabeetikon oikeudet ja vastuut:

Diabetekseen sairastuneilla voi olla merkittävä rooli diabeteksen ja komplikaatioiden ehkäisyssä, mikäli heillä on oikeudet ja mahdollisuudet toimia tasavertaisesti terveydenhuollon edustajien kanssa. Millainen vastuu on diabetekseen sairastuneella itsellään?

http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/yleista_diabeteksesta/diabeetikon_oikeudet_ja_vastuut (Diabetesliiton ohjeistus)

Diabeetikolle on oma hoitosuunnitelma:

hoitosuunnitelmaesite 2015
omahoitolomake

Näin diabeetikkolapsen koulupäivä ja lääkehoito päivähoidossa sujuvat turvallisesti: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/lapsen_diabetes/diabeetikko_koulussa_ja_paivahoidossa

Diabeetikkolasten sekä muiden pitkäaikaissairaiden lasten turvallinen lääkehoito päivähoidossa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1828601#fifo/-/view/1828601#fi

Näkövammaiset:

Potilaana näkövammainen – lausuntosuositus lääkäriä varten. Ohjeen tarkoituksena on helpottaa lääkäreitä lausuntojen kirjoittamisessa. Ohjeeseen on koottu tärkeimpiä näkövammaisten käyttämiä palveluja ja tukitoimia, niiden kriteereitä ja lausunnossa huomioitavia seikkoja:

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/sosiaaliturva_ja_neuvonta/materiaalit/lausuntosuositus_laakareille (Näkövammaisten keskusliiton ohjeistus)

Reumaa sairastavan b-lausunto –suositus lääkäriä varten:

http://www.reumaliitto.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/b-laakarinlausunto/ (Reumaliiton ohjeistus)

Miten varmistan turvallisuuteni
joutuessani ensihoitoon?

Ensihoitoa on äkillisen sairastumisen tai loukkaantumisen yhteydessä
annettava kiireellinen hoito, kuten ambulanssin ammattihenkilöstön antama
välitön hoito.

Kuinka voin edistää potilasturvallisuutta ensihoidon aikana?

Potilaille on oppaita 

Potilaan huoneentaulu:

Tiivistetty lista asioista, joita potilaan on hyvä muistaa hoitotilanteessa. Rohkaisua potilaalle ja omaisille osallistumaan potilasturvallisuuden parantamiseen:

https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/potilaan-osallistuminen (THL:n ohjeistus)

Vastuu potilasturvallisuudesta kuuluu henkilökunnalle, mutta potilas ja hänen läheisensä pystyvät osaltaan vaikuttamaan turvallisuuteen. Miten?

https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/potilaan-opas (THL:n ohjeistus)

Opas potilaan vaikutusmahdollisuuksista hoitonsa turvallisuuteen koko hoitojakson ajan: http://www.potilaanopas.fi/ (THL:n ohjeistus)

Hoitosuunnitelma:

Potilaalla on oikeus saada terveys- ja hoitosuunnitelma. Kuka on vastuussa sen tekemisestä, ketkä ovat oikeutettuja siihen, miten potilaat voivat sitä vaatia, mitä pitää sisällään? Asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma on keskeinen työkalu pitkäaikaissairaiden hoidossa: https://www.innokyla.fi/documents/128128/0/auditointity%C3%B6kalu2013-A4pysty.pdf/d82aca66-4bf6-4cab-b492-253e526ab257 (Terveyshyötymalli / POTKU-hanke)

Omahoitolomake tukee potilasta:

https://www.innokyla.fi/documents/128128/0/omahoitolomake_N.pdf/5eb75645-7b53-4f57-b4c3-6b4c0346c8cb (POTKU-hanke)

Potilaan läheiselle 

Miten tuet läheisesi hyvää ja turvallista hoitoa:

http://potilaanopas.thl.hs.prewise.com/04_course/Html5_training/site/index.html#page-0 (THL:n ohjeistus)

Alaikäinen ja potilasturvallisuus:

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostaa alaikäisen oman tahdon merkitystä hoitoratkaisuja tehtäessä. Jos alaikäinen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

http://www.pshp.fi/download.aspx?ID=1311&GUID={48AEF02B-6E7C-4EC9-9575-428703807A0D} (PSHP:n ohjeistus)

Säännökset korostavat alaikäisen potilaan aseman ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, potilaan kuulemista ja suostumuksen merkitystä.

https://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/32796_Alaikaisten_tietosuoja.pdf (PPSHP:n ohjeistus)

Lapsen asemasta terveydenhuollossa on myös täällä:

Potilaan hyvä hoito Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PDF)

http://pshp.fi/default.aspx?contentid=2646&contentlan=1

Huonoa kohtelua, hoitovirhe, vahinko? 

Muistutus ja kantelu:

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/muistutus_tai_kantelu (Valvira:n ohjeistus)

Potilasvahinko:

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

http://www.pvk.fi/ (Potilasvakuutuskeskus PVK)

Lääkehoitovirhe ja -vahinko:

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. Lääkevahinkovakuutus:

http://www.laakevahinko.fi/suomeksi/korvauksen-hakeminen/

Tietoa kansainvälisillä verkkosivuilla

WHO http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/en/

EU http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_en.htm

Euroopan potilasturvallisuusverkosto PasQ http://www.pasq.eu/

Linkkejä

Tiedote lääkkeiden käyttäjille 18.3.2014

STM: Potilasturvallisuuden edistäminen
Sisältää mm.:
– Potilasturvallisuusaineisto potilaille ja omaisille

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys

Suomen Potilasliitto ry

Potilasvakuutuskeskus