Laatu- ja vaikuttavuusstrategia on tarpeen. SPTY lausui laaturekistereiden asemasta palvelujärjestelmässä

3.12.2019

SPTY:n lausunto liittyen asiakasryhmäkohtaiseen tietoon laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali-ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa: Laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä -muistio (lausuntopyyntö: VN/11481/2019)

SPTY lausui Sosiaali- ja terveysministeriön pyytämään lausuntopyyntöön liittyen valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alatyöryhmän laatimaan laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä muistioluonnokseen

Muistiossa kuvataan laatu- ja vaikuttavuustiedon nykytilaa, kehittämissuosituksia ja pitkäjänteisen kehittämisen tiekarttaa. Siinä asemoidaan laaturekisterit sekä laatutiedon ohjaus ja toimijoiden roolit suhteessa lainsäädäntöön, valtiohallinnon tietostrategioihin, palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja asiakkaan tietotarpeisiin, tietojärjestelmäkehitykseen ja tietovarantoihin. Muistion ehdotusten tarkoitus on auttaa toimijoita suuntaamaan kehittämistä yhteiseen päämäärään laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa entistä tavoitteellisemmin ja kattavammin.

Lausunnonantajia pyydettiin arvioimaan erityisesti muistion antaman tilannekuvauksen kattavuutta ja tietojen ajantasaisuutta, lainsäädäntöä kuvaavan osuuden ymmärrettävyyttä ja mahdollisia tulkinnallisia näkökohtia, tiedontarpeiden osuvuutta ja kattavuutta sekä esitettyjä kehittämisehdotuksia ja tiekarttaa niiden toteuttamiskelpoisuuden kannalta.

Suomen potilasturvallisuusyhdistys totesi lausunnossaan muistion hyvin valmistelluksi ja sen olevan selkeä,  kattava ja perusteellinen. SPTY totesi tukevansa siinä esitettyjä tavoitteita.

Luonnos sisältää runsaasti kannatettavia kehittämisehdotuksia. Huomioita tulee kiinnittää riittävän rahoituksen ja muiden resurssien turvaamiseen kehittämistoimenpiteiden eteenpäin saattamiseksi ja laatu- ja vaikuttavuustiedon jalkauttamiseksi arkeen.

Potilasturvallisuusstrategia oli muistiossa nostettu hyvin esiin omana kohtanaan. Siihen on yksittäisiä viittauksia myös muissa tärkeimmissä kohdissa raporttia. Pohdittavaksi esitämme, pitäisikö sana potilasturvallisuus tässäkin muistiossa useammin korvata ilmaisulla potilas- ja asiakasturvallisuus, kun sosiaalilainsäädännön alainen toiminta on enenevässä määrin tulossa mukaan tähänkin toimintaan.

SPTY on samaa mieltä siitä, että laatu- ja vaikuttavuusstrategia tarvitaan ja samoin voimakas ohjaus valtiovallan osalta, jotta tämä asia etenee järjestelmällisesti ja hallitusti eteenpäin. Yhdymme samoin esitettyihin näkemyksiin kansallisista laaturekistereistä. Sosiaalihuollon palvelujen laadunseuranta on nostettava samanarvoiseksi terveydenhuollon kanssa.

Tarkemmin SPTY:n lausunnon sisältöön voi tutustua => SPTY lausunto 3.12.2019: Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa: laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä -muistio.