SPTY lausui lääkinnällisistä laitteista ja kommentoinut strategian toimeenpanosuunnitelmasta

21.02.2020

Suomen potilasturvallisuusyhdistys SPTY on jättänyt 20.2. sosiaali- ja terveysministeriölle  lausuntonsa liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi sekä kommentoinut 21.2. potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelmaa

Lääkinnälliset laitteet

Lausunnossa toimme esiin mm. kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelyn kysymystä ja korostimme vaaratapahtumien ilmoittamisen tehostamisen tarvetta.  Vaaratapahtumista
tiedottaminen muille samaa laitettava käyttäville tahoille tulee toimia tehokkaammin, mikäli kyseessä
on laitteen laitevika tai laitteen ominaisuus altistaa vaaralle. SPTY totesi, että ilman kansallisesti määriteltyjä kriteereitä, osaamista ei saada tasalaatuisesti varmistettua. SPTY näkee tärkeänä osaamisen varmistamisen ja siihen hyvien kansallisten käytänteiden luomisen, kuten esim. lääkehoidon osaamisen varmistuksessa on. Myös seurantajärjestelmä on nykyisellään huonosti ymmärretty ja sekoitetaan usein laiterekisteriin. SPTY pitää tärkeänä lainsäädännön selkeyttä ja esittää, että lakiin lisätään selkeä määrittely siitä, mitä seurantajärjestelmällä tarkoitetaan. Lisäksi SPTY korosti, että potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta on olennaista kiinnittää entistä enemmän huomiota kotona tapahtuvassa hoidossa käytettävien lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen.

SPTY_lausunto_20200220_HE_EU_n_lääkinnälliset_laitteet

Kommentit potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelmaan

Laadun ja potilas- ja asiakasturvallisuuden järjestäminen ja kehittäminen tulee nähdä kokonaisuutena sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalihuollon kentällä. Potilaan, asiakkaan ja asukkaan ääni ja osallisuus tulee huomioida strategian toimeenpanossa, jalkautuksessa ja uutta strategiaa kehitettäessä. Niin laatu, potilas- kuin asiakasturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

SPTY:n näkee haasteena  nykyisen strategiakauden ollessa lopuillaan ettei toimeenpanoon juuri jää aikaa. SPTY esittääkin, että uuden strategian valmistelu aloitetaan viipymättä.

SPTY_lausunto_21.2.2020_Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma