Uusi julkaisu: Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas maakuntauudistukseen

28.02.2019

Potilas- ja asiakasturvallisuuden OMAVALVONTAOPAS maakuntauudistukseen

Yhdistyksen toimesta on valmistunut jälleen tukimateriaalia potilas- ja asiakasturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen. Oppaan tavoitteena on edistää maakuntien turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Opas tukee Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkau­tusta. Opasta on kirjoitettu keskellä lainsäädännön valmistelua, mutta sen julkai­sua tässä vaiheessa pidettiin erittäin tärkeänä, jotta potilas- ja asiakasturvalli­suuden valmistelu etenisi jo muutoksen alkuvaiheessa.

Tulevan lainsäädännön valmistelutilanteen johtuen, tässä oppaassa korostuu omavalvontaohjelman laatiminen. Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan valvonnan toteuttamista konkreettisesti. Oppaassa on myös kootusti lukuisia jo laajasti käy­tössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.

Erityisesti suurten muutosten keskellä korostuu hyvät käytännöt potilas- ja asiakas­turvallisuuden varmistamiseksi. Tuleva uudistus on suuri ja kuitenkin samanaikai­sesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman turval­lisesti. Tämän takia on tärkeää, että potilas- ja asiakasturvallisuuden varmista­miseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käytetään esimerkiksi riskienarviointia apuna muutoksen turvallisessa toteuttamisessa.

Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja asiakkaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys on aiemmin tuottanut jo oppaat esimerkiksi vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelystä sekä riskienarvioinnista. Tämän oppaan kirjoittamisesta ovat vas­tanneet yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen jäsenet. Opas jul­kaistaan sähköisenä versiona yhdistyksen verkkosivuilla julkaisut -osiossa. Oppaan päivittäminen lainsäädännön tarkentues­sa on siten myös helposti mahdollista.

Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämän oppaan hyödyntäminen tarjoaa hyvän alun maakunnan turvalliselle toiminnalle.

Olkaa hyvä: avatkaa, tutustukaa, tulostakaa ja käyttäkää!

Opas:  Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas maakuntauudistukseen