fiiliskuva

Lääkehoidon turvallisuus

Mitä on turvallinen lääkehoito?

Lääkehoidon turvallisuus ovat oleellinen osa potilasturvallisuutta. Potilaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa lääkettä oikealla annoksella, ja että hän saa lääkkeensä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna.

Lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttaa myös lääkevalmisteen teho, turvallisuus ja laadukas valmistus. Potilaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hänelle ei aiheudu lääkkeestä vakavia tai odottamattomia haittavaikutuksia.

Toisinaan lääkehoito ei kuitenkaan suju suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi lääkkeen vahvuus saattaa lääkkeen määräämisen yhteydessä kirjautua vääräksi, osastolla oleva potilas saa vahingossa huonetoverinsa lääkkeet, tai apteekista toimitetaan asiakkaalle väärä lääkepakkaus.

Vaikka virheet lääkehoidossa sattuvat useimmiten inhimillisen erehdyksen seurauksena, potilaan turvallisuus ei saisi koskaan vaarantua. Vahinkoja ja erehdyksiä pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tärkeintä on avoin terveydenhuollon kulttuuri, jossa voidaan puhua ja oppia jo ilmenneistä lääkehoidon poikkeamista.

Myös potilaalla on tärkeä rooli turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Mitä enemmän hän itse tietää omasta lääkityksestään ja sen riskikohdista, sitä todennäköisemmin lääkehoito toteutuu turvallisesti.


Työkaluja ammattilaisille

Aikakauskirja Duodecim. Lehti 5/2021 teema: Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen on julkaistu helmikuussa 2021. Tämän päivitetyn oppaan ensisijaisena tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia toiminta- ja työyksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Työkaluksi tarjotaan tähän lääkehoitosuunnitelman mallipohja, joka on tulostettavissa alla.
Lääkehoitosuunnitelma on terveydenhuollossa osa lakisääteistä suunnitelmaa laadun­hallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta ja sosiaalihuollossa osa omavalvonta­suunnitelmaa. Lääkehoitosuunnitelma on laadunhallinta-asiakirja, lääkehoidon prosessia ohjaava toimintaohje, jonka rooli myös yksikön lääkehoitoon perehdyttämisessä on merkittävä. Lähtökohtana tässä oppaassa on, että lääkehoitosuunnitelma on käytössä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.
Tässä oppaassa annetaan konkreettiset ohjeet siitä, miten ja miksi yksikön lääkehoito­suunnitelma laaditaan ja keiden toimesta.
Opas on valmisteltu viranomaisyhteistyönä ja se on luonteeltaan suositus, jonka tavoitteena on parantaa lääkitysturvallisuuskäytäntöjä entisestään. STM julkaisu 2021:6. Liite: Liite_6 Lääkehoitosuunnitelman mallipohja

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos: Työkaluja potilasturvallisuuden käytännön työhön. Internetissä: http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/tyokalut

Holmström AR: Turvallisen lääkehoidon työkalupakki. SIC! Lääketietoa Fimeasta 2012;3:24-27. http://sic.fimea.fi/etusivu/3_2012

Rohto ja Stakes. Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006.


Lääkekortti