fiiliskuva

Lääkehoidon turvallisuus

Mitä on turvallinen lääkehoito?

Lääkehoidon turvallisuus ovat oleellinen osa potilasturvallisuutta. Potilaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa lääkettä oikealla annoksella, ja että hän saa lääkkeensä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna.

Lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttaa myös lääkevalmisteen teho, turvallisuus ja laadukas valmistus. Potilaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hänelle ei aiheudu lääkkeestä vakavia tai odottamattomia haittavaikutuksia.

Toisinaan lääkehoito ei kuitenkaan suju suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi lääkkeen vahvuus saattaa lääkkeen määräämisen yhteydessä kirjautua vääräksi, osastolla oleva potilas saa vahingossa huonetoverinsa lääkkeet, tai apteekista toimitetaan asiakkaalle väärä lääkepakkaus.

Vaikka virheet lääkehoidossa sattuvat useimmiten inhimillisen erehdyksen seurauksena, potilaan turvallisuus ei saisi koskaan vaarantua. Vahinkoja ja erehdyksiä pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tärkeintä on avoin terveydenhuollon kulttuuri, jossa voidaan puhua ja oppia jo ilmenneistä lääkehoidon poikkeamista.

Myös potilaalla on tärkeä rooli turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Mitä enemmän hän itse tietää omasta lääkityksestään ja sen riskikohdista, sitä todennäköisemmin lääkehoito toteutuu turvallisesti.


Työkaluja ammattilaisille

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos: Työkaluja potilasturvallisuuden käytännön työhön. Internetissä: http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/tyokalut

Holmström AR: Turvallisen lääkehoidon työkalupakki. SIC! Lääketietoa Fimeasta 2012;3:24-27. http://sic.fimea.fi/etusivu/3_2012

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 2016 päivittänyt sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan.  Sen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden lääkehoitoa toteuttavien toimintayksiköiden tulee laatia lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan mm. lääkehoidon käytännön toteuttamisen toimintatavat, määritellään eri ammattiryhmien ja toimijoiden vastuut sekä muut keskeiset lääkehoitoon liittyvät asiat.

Valviran ja THL:n edustajat keskustelivat oppaan julkaisemisen jälkeen joistakin Turvallinen lääkehoito –oppaan tekstin tulkinnoista. Keskustelun perusteella Valvira on koonnut keskeisiä asioita lääkehoidon toteuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallinen lääkehoito – Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32.

Rohto ja Stakes. Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006.


Työkaluja potilaille ja asiakkaille

Tiedote lääkkeiden käyttäjille 18.3.2014

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos: Potilaan ja läheisten osallistuminen. Internetissä:http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/potilaan-osallistuminen


Lääkekortti