fiiliskuva

Oppaat

Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön

Tammikuussa 2020 ilmestyneessä oppaassa on kuvattu alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä perusperiaatteita, sekä koostettu lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.

Oppaan tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä sekä tukea Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta.


Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas maakuntauudistukseen

 

Oppaan tavoitteena on edistää maakuntien turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Opas tukee STM:n julkaiseman potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkau­tusta.

Tulevan lainsäädännön valmistelutilanteesta johtuen, tässä oppaassa korostuu omavalvontaohjelman laatiminen. Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan valvonnan toteuttamista konkreettisesti. Oppaassa on myös kootusti lukuisia jo laajasti käy­tössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.

Tutustukaa, tulostakaa ja käyttäkää


Riskienhallintaopas

Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut riskienhallintaoppaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja johdolle.

Riskienhallintaopas (pdf)


Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas

Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan

Tutkintaopas on laadittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen aloitteesta laajassa potilasturvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa. Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavat vaaratapahtumat.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoite; organisaation oppiminen ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantaminen on yhtenevä vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteiden kanssa. Jotta hoitoa voidaan kehittää turvallisemmaksi, tulee toiminnan puutteet ja heikkoudet tunnistaa. Tutkinta auttaa ymmärtämään mitä tapahtui, minkälaiset olivat tapahtumahetken olosuhteet ja mitkä tekijät vaikuttivat tapahtuman syntymiseen. Tutkinnan perusteella pyritään muutamaan toimintaa siten, että vastaavan kaltaisten tapahtumien toistuminen voidaan estää. Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoittena ei ole pohtia vastuukysymyksiä tai etsiä syyllisiä.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas (pdf)

Päivitetty 20.5.2013


Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia

Hallitus teki valtioneuvoston periaatepäätöksen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta kesällä 2017.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa.

Strategian tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa toimeenpano- ja seurantaryhmän.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Patient-och klientsakerhetsstrategi 2017-2021

Patient and client safety starategy 2017-2021

Katso video: Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?

Sosiaali- ja terveysministeriö on 23.1.2020 julkaissut potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmalla pyritään integroimaan potilas- ja asiakasturvallisuus osaksi koko palvelujärjestelmän kehittämistä.
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021: Toimeenpanosuunnitelma


Itsehoidon riskilääkelista ja listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä

Itsehoidon riskilääkkeet

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry on toteuttanut yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton, Suomen Farmasialiiton sekä Helsingin yliopiston kanssa projektin itsehoidon riskilääkkeistä.

Projektissa määriteltiin apteekkien itsehoidon riskilääkkeet kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Työ on myös kansainvälisesti uniikki, sillä vastaavaa työtä ei ole tiettävästi tehty muualla.

Projektin osana laadittiin käytännön työkalu, jossa on listattuna Suuren riskin itsehoitolääkkeet (esim. naprokseeni), niiden käytössä huomioitavat keskeiset riskit, seuraukset potilaalle riskitilanteessa, riskipotilaat ja -tilanteet, sekä muistilista siitä, mitä apteekkien farmaseuttisen henkilöstön sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulee muistaa selvittää potilaalta näiden lääkkeiden käytön yhteydessä. Itsehoidon riskilääkelistan ohella työstettiin myös Listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä

Listaukset ovat käytännön työkalu potilaiden lääkeneuvontaan niin apteekeissa, kuin muissakin sosiaali-ja terveydenhuollon toimipisteissä, joissa toteutetaan potilaiden itsehoitoa.

Suuren riskin itsehoitolääkkeet

Listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä