fiiliskuva

Tutkijoille

Tutkimuslupahakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista.

Potilasturvallisuuden edistämisen tulee pohjautua kaikilla terveydenhuollon eri ammattiryhmillä sekä organisaatiotasoilla näyttöön perustuvaan tietoon sekä tehokkaiksi turvallisuuden edistäjiksi havaittuihin käytänteisiin. Potilasturvallisuus on ilmiönä laaja ja monitahoinen. Kuten potilasturvallisuuden edistäminen käytännössä edellyttää moniammatillista yhteistyötä, myös potilasturvallisuustutkimus edellyttää tutkittua tietoa eri tieteenaloilta sekä myös poikkitieteellisestä näkökulmasta.

Tutkimuslupahakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista. Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kautta on aiemmin voinut hakea lupaa yhdistetyn HaiPro-vaaratapahtuma-aineiston käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tai organisaation sisäisessä kehittämishankkeessa. Uusien käyttölupahakemuksen myöntäminen yhdistettyyn HaiPro-vaaratapahtuma-aineistoon ei ole enää mahdollista, koska käytäntö, jossa tutkimuslupa haetaan kolmannen osapuolen (SPTY) kautta, ei katsota täyttävän muuttuneen lainsäädännön (GDPR, toisiolaki) vaatimuksia (SPTY:n hallituksen päätös 6.6.2022 ja täsmennys 21.11.2022). Tutkijan tulee hakea käyttö/tutkimusluvat tutkimuksen kohteena olevilta organisaatioilta suoraan. Tilanne ei aiheuta muutoksia jo myönnettyihin käyttölupiin.


Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista on avannut mahdollisuuden yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta tutkimustiedon avulla.

Lupaa aineiston käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tai paikallisessa potilasturvallisuuden kehittämishankkeessa voi hakea yhdistykseltä. SPTY koordinoi suostumuksensa antaneilta HaiPro-käyttäjäorganisaatioilta yhdistetyn vaaratapahtuma-aineiston käyttölupia. Yhdistyksen alainen potilasturvallisuuden ja -tutkimuksen asiantuntijoista koostuva tutkimusneuvosto arvioi hakemukset ennen käyttöluvan myöntämistä.

Tutkimuksen tai kehittämishankkeen nimetty vastuuhenkilö voi hakea tutkimusryhmineen yhdistetyn HaiPro-aineiston käyttölupaa alta löytyvällä lupahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet. Tiedot liitteistä sekä hakemuksen palautusohjeet löytyvät lupahakemuskaavakkeesta.

Katso ohjeet ja lisätiedot alla olevista linkeistä.

Lisätietoa HaiPro-järjestelmästä ja -aineistosta

Tutkijan tietopaketti. Tietoa HaiPro-aineiston käyttöluvan hakijalle.

Lupahakemus HaiPro-aineiston tutkimukseen

Ilmoitus muutoksista tutkimussuunnitelmaan

Tutkijan sitoumus

Aineistossa mukana olevat HaiPro-organisaatiot

HaiPro-tutkimusneuvosto ja kokoonpano

Käyttölupahakemusten käsittelyn myötä Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry:lle kertyy tiedot tutkijoista, jotka ovat hakeneet käyttölupaa. Tarkempi kuvaus näistä tiedoista löytyy alla olevasta rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste

Tiedustelut: tutkimus@spty.fi